Dr Trần Thục Trang

Bác Sĩ Trần Thục Trang

Bác sĩ Parkway TPHCM

Học vấn

  • Bác sĩ Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược TP.HCM

Các chứng chỉ đặc biệt

  • Bác sĩ Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược TP.HCM