Dr Quảng Bình Y Như Mộng

Bác Sĩ Quảng Bình Y Như Mộng

Bác sĩ Parkway TPHCM

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Quảng Bình Y Như Mộng
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Bằng cấp

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP.HCM