Dr Lô Hiền Thương

Thông tin bác sĩ

1. Họ và tên: Lô Hiền Thương

2. Khu vực: Phía Bắc

3. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội